Quản Cáo  Topbanner

Viêm phổi cấp do virus nCoV

Cập nhật: 09:24 22/03/2021 | Lần xem: 254

Cập nhật thông tin về dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM (7g ngày 22/3/2021)

nh: Trin khai ly mu giám sát ln 2 đi vi nhân viên sân bay Tân Sơn Nh(ngun: Trung tâm Y tếquPhú Nhuận)

Tình hình dch bnh COVID-19Trong ngày 21/3không ghi nhtrưng hp nhimi. Đã 39 ngàykhông phát hin trưng hp lây nhim mi trong cng đng. S trưng hp nhim COVID-19 phát hin ti thành ph là 216, trong đó 210 trưng hp đã điu tr khi bnh, 06 trưng hp đang điu tr

Chiến dch tiêm vc xin Covid -19 đt 1: Trin khai chiến dch tiêm vc xin Covid-19 đúng đi tưng ưu tiên, đm bo an toàn trong tiêm chng cũng như phòng lây nhim Covid-19 theo quy đnh.

Xét nghim giám sát: Ly mu xét nghim theo quy đnh đi vi thành viên các t bay ca các chuyến bay quc tế có lưu trú ti Thành ph; Xét nghim đi vi bnh nhân COVID-19 sau xut vin, ngưi cách ly tp trung, ngưi sau cách ly v cư trú ti thành ph

Thc hin xét nghim giám sát ln 2 vi nhân viên sân bay. 4.864 mu xét nghim đã đưc ly, tt cđu âm tính.

Hot đng khai báo, ly mu xét nghim các trưng hp đến t vùng dch: Tiếp nhn khai báocác trưng hp đến t các tnh thành thc hin giãn cách xã hi. Cp nht thưng xuyên tình hình các vùng dch, đa đim phong to, giám sát cũng như hưng dn cách ly, xét nghim trên website ca Trung tâm Kim soát Bnh tt TP.HCM (hcdc.vn). 

Kim tra, giám sátThc hin cách ly ngưi nhp cnh theo quy đnh; T chc giám sát các hot đng liên quan đến vic t chc cách ly y tế bao gm: hođng ti khu cách ly ti khách sn, ti bnh vin, các khu cách ly tp trung ca qun huyn, khu cách ly ca thành ph; Giám sát ngưi sau khi hoàn thành cách ly tp trung v cư trú ti Thành ph.

Giám sát bnh nhân sau xut vin theo quy đnh, hin s bnh nhân đang trong thi gian giám sát là 05ngưi. Kim tra, hưng dn vic trin khai các bin pháp phòng chng Covid-19 theo quy đnh ti các doanh nghip, nhà máy, xí nghip.

Tình hình cách ly kim dch trên đa bàn Thành ph: S ngưi đang đưc cách ly ti các đim cách ly tp trung là 2.386 ngưi; Không còn ngưi đang đưc cách ly ti nhà/nơi lưu trú.

Trung tâm Kim soát Bnh tt TP.H Chí Minh (HCDC) khuyến cáo: 

1. Không lơ là trong thực hiện phòng dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
2. Phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất.
3. T chhot đng an toàn trong cung ccác loại hình dch v.

Trung tâm Kim soát Bnh tt TP.H Chí Minh (HCDC)