Quản Cáo  Topbanner

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ

Cập nhật: 12:37 - 16/08/2022 | Lần xem: 3053

An toàn tiêm chủng năm 2022

1. 2022 250 QĐ cấp chứng chỉ ATTC khóa 01 ngày 04,05 tháng 01 năm 2022

2. 2022 305 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 02 ngày 11,12-01-2022

3. 2022 306 QĐ cấp Chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 03 ngày 08,09-01-2022

4. 2022 860 QD cap chung chi DTLT ATTC lop 6

5. 2022 833 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 04

6. 2022 834 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 05

7. 2022 1283 QĐ cấp Chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 10-2022

8. 2022 1286 QĐ cấp Chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 08-2022

9. 2022 1291 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 07-2022

10. 2022 1292 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 09-2022

11. 2022 1514 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 11-2022

12. 2022 1515 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 12-2022

13. 2022 1792 QĐ cấp Chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 13

14. 2022 2787 QĐ cấp Chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 15

15. 2022 1867 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 14-2022

16. 2022 1975 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC- Khóa 16

17. 2022 2084 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 17

18. 2022 2284 QĐ cấp Chứng chỉ ĐTLT ATTC Khóa 18

19. 2022 2498 QĐ cấp chứng chỉ ATTC, khóa 19

20. 2022 2661 QĐ cấp Chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 20-2022

21. 2022 2891 QĐ cấp Chứng chỉ ĐTLT ATTC Khóa 21

22. 2022 2994 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 22, năm 2022

23. 2022 2990 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 23

24. 2022 3250 QĐ cấp chứng chỉ ATTC khóa 24

25. 2022 3409 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 25

26. 2022 3513 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC-khóa 26

27. 2022 3703 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 27

28. 2022 3935 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 28

29. 2022 4043 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC Khóa 29

30. 2022 4256 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 30

31. 2022 4236 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 31

32. 2022 4257 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 32

33. 2022 4257 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 33

34. 2022 4257 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 34

35. 2022 4257 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 35

36. 2022 4257 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 36

37. 2022 4257 QĐ cấp chứng chỉ ĐTLT ATTC khóa 37